Καννής Ευστάθιος


Α/Α Δωρεάς: 3


Εκτυπωτές A4 Μελάνης: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Ηχεία: 5
(Μη λειτουργικά. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 1