Καρπονίδης Γεώργιος


Α/Α Δωρεάς: 112


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Μνήμες (RAM): 7

Πληκτρολόγια: 3

Ποντίκια: 2

Routers: 2

USB Hubs: 3

Καλώδια Διαφόρων Τύπων