Κιούρτης Ευστάθιος


Α/Α Δωρεάς: 119


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 5

Οθόνες: 2

UPS (Με ανανεργές μπαταρίες): 2