Κουρέτας Παναγιώτης


Α/Α Δωρεών: 72, 75.


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Ποντίκια: 3

Καλώδια διαφόρων τύπων