Πλασσαράς Αντώνιος


Α/Α Δωρεάς: 34


Εκτυπωτές A4 Laser Έγχρωμοι: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Μητρικές Πλακέτες: 1