Βαρνάβα Μαίρη


Α/Α Δωρεάς: 18


Εκτυπωτές: 2

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: 2

Ηχεία: 2 Ζεύγη
(Το ένα ζεύγος ήταν ελλατωματικό και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 2

Ποντίκια: 2

Σαρωτές: 2
(Ο ένας ήταν ελλατωματικός και εστάλη γιά ανακύκλωση.)